Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Etiske retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER/ POLITIKK/CODE OF CONDUCT

Løvaas Maskin skal være en ansvarlig samfunnsaktør som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette innebærer at selskapets forretningsmessige interesser forankres i gjeldende lovverk og etablerte etiske retningslinjer. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger, men også på vår gode forretningsetikk og høye moralske standard.
Våre etiske retningslinjer skal være retningsgivende for våre handlinger, men også i forhold til våre ansatte og de relasjoner og samarbeid vi etablerer med leverandører, kunder, og andre forretningspartnere.


Våre etiske retningslinjer beskriver den forventede adferden til alle våre interessenter - ansatte, ledelse, styremedlemmer og samarbeidspartnere. Vi krever at retningslinjene respekteres og etterleves og at avvik rapporteres. Våre medarbeidere skal føle seg trygge på at det ikke vil medføre negative konsekvenser dersom man rapporterer brudd på noen av våre retningslinjer.

Vi er skal være en seriøs, ærlig og etisk aktør med høy integritet som stiller strenge krav til alle ledd i vår tjenesteproduksjon. Vi har null-toleranse for adferd eller handlinger som er i strid med etablert lovverk eller etiske standarder.

 • Vi følger lover og forskrifter
 • Vi aksepterer ikke korrupsjon, bestikkelser eller utpressing og vi unngår situasjoner som kan skape interessekonflikter
 • Vi følger konkurranserettslige lover og bidrar til sunn konkurranse ved anbud, tilbud og anskaffelser
 • Vi motvirker økonomisk kriminalitet

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Vi støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og tar ansvar for å ivareta disse i hele vår verdikjede.

 • Vi respekterer og følger Åpenhetsloven
 • Vi følger all relevant lovgivning for regulering av arbeidstid og arbeidsforhold og verner om grunnleggende ansettelsesvilkår
 • Vi søker et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv og arbeider for likebehandling. Alle skal omfattes av samme rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller alder.
 • Vi aksepterer ikke barnearbeid
 • Vi etterstreber reglene om Helse, Miljø og Sikkerhet og skaper trygghet på arbeidsplassen
 • Vi utvikler kompetanse
 • Vi verner om retten til foreningsfrihet
 • Vi har null-toleranse for vold, trusler, mobbing eller trakassering

Vi tar miljøansvar og har innarbeidet rutiner som sikrer miljøbevisste handlinger. Vi er miljøfyrtårn sertifisert og ISO 14001 og utvikler oss i tråd med vår miljøhandlingsplan, der vi ønsker å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø.

 • Vi respekterer og følger lover og andre relevante miljørelaterte retningslinjer
 • Vi har fokus på å redusere klimapåvirkningen fra vår maskinpark
 • Vi vil fase ut miljø- og helsefarlige produkter
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko og skade på miljø og omgivelser

Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere og ønsker en tydelig miljøprofil hos våre foretrukne leverandører. Vi inngår samarbeid for å redusere bruk av emballasje og transport og foretrekker leverandører som bidrar til et bærekraftig samfunn.

Ledelsen er forpliktet å utøve lederskap og ta en aktiv rolle når det gjelder å kommunisere, motivere og overvåke at de etiske retningslinjene etterleves. Ledelsen skal også oppmuntre ansatte og andre til å avdekke og rapportere avvik eller handlinger som kan være i strid med retningslinjene.

Ansatte, ledere og styremedlemmer skal være kjent med at overtredelser i forhold til selskapets etiske retningslinjer kan medføre disiplinære sanksjoner.

Mistenker du at selskapet på noen måte bryter med disse retningslinjene, tar du kontakt med nærmeste leder, daglig leder eller verneombud.

ÅPENHETSLOVEN

Arbeidsforhold er en viktig del av FNs bærekraftsmål, og da særlig i Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Løvaas Maskin jobber aktivt for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i hele verdikjeden. Dette gjøres gjennom bevisste valg og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. En viktig del av dette arbeidet er å forsikre at de tjenester vi leverer er satt sammen av komponenter (tjenester og varer) som svarer til våre etiske retningslinjer.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

 


Løvaas Maskin har nedfelt sitt ansvar og bevissthet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Vi er bevisst våre valg og har et overordnet mål om å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Kartlegging handler om å kjenne sine leverandører og samarbeidspartnere og identifisere evt negativ påvirkning gjennom å skape et overordnet risikobilde og deretter prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Løvaas har gjort en evaluering av sine leverandører basert på følgende kriterier:

 • 1. Størrelse (basert på omsetning): Fordi dette er med på å identifisere våre største og mest dominante samarbeidspartnere
 • 2. Avhengighet: Fordi dette definerer avhengighetsforholdet og sårbarheten vår i forhold til våre samarbeidspartnere
 • 3. Produksjonsland. Er leverandøren innenlandsk/utenlandsk? Fordi vi vet at menneskerettigheter og produksjonsforhold står svakere i store deler av verden.
 • 4. Hvordan vurderer VI sannsynlighet for at leverandøren handler i strid med Åpenhetsloven? Fordi vi kjenner våre leverandører godt og vet mye om de største samarbeidspartnerne våre
 • 5. Antar vi at leverandøren handler med andre utenlandske leverandører? Fordi økt aktivitet med utlandet øker sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og korrupsjon, ref punkt 3
 • 6. Råvarefaktor. Vi vet at enkelte bransjer som f.eks tekstilbransjen historisk sett har lagt mindre vekt på menneskerettigheter

Basert på vår kartlegging går vi aktivt ut og innhenter nødvendig informasjon fra våre leverandører for at vi skal være trygge på at alle ledd i vår verdikjede har et bevisst forhold til kravene i Åpenhetsloven.

Overvåking handler om hvorvidt Løvaas Maskin gjør gode aktsomhetsvurderinger og følger opp avvik som evt avdekkes. Vi har derfor valgt å legge årlig leverandørgjennomgang inn i ledelsens årshjul slik at vi sikrer kontinuerlig fokus og oppfølging.

Løvaas Maskin skal være åpen om de vurderinger vi gjør i vår verdikjede og rapporterer åpent om avvik og tiltak

Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.