Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Svartelistede plantearter

Vi har lang erfaring med å bekjempe svartelistede plantearter langs veier og i nærmiljø.

Ved identifisering av svartelistede plantearter er det viktig å lage en god bekjempelsesplan for det aktuelle område. For å oppnå et vellykket resultat kan det i mange sammenheng være behov for flere år med oppfølging og tiltak. Hvilke metode som skal velges styres av planteart og det miljø den vokser i.

Ved iverksettelse av tiltak er det viktig at dt benyttes personell med riktig kompetanse slik at tiltakene får god effekt og at det ikke utøves spredning av planteartene.

Vi bruker ved enkelte plantearter kombinasjon av flere tiltak for å oppnå størst mulig effekt. Dette kan da være en kombinasjon av mekanisk bekjempelse og kjemisk bekjempelse. Vi velger også det riktig tidspunkt for når det skal iverksettes tiltak. Enkelte plantearter kreve nedklipping av nye skudd innenfor en begrenset tidsperiode, dette for at det skal etableres flere blader som skal sprøytes senere på høsten for å gi best effekt.

Der det benyttes nedklipping av plantearter sikrer vi riktig sluttdeponering slik at det ikke oppstår spredning.

Sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet, spesielt langs vassdrag, men kan være påkrevet for å utrydde plantearter fra en lokalitet. Tiltakshaver bestemmer om det ønskes brukt plantevernmidler. Dette kan være aktuelt i store og tette forekomster. Ved sprøyting langs bekkefar og på elvebredder må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann.

 

  • Rådgivning
  • Bekjempelsesplan
  • Planteanalyser
  • Bekjempelse med varmt vann
  • Selektiv sprøyting
  • Punktsprøyting
  • Nedklipping
  • Godkjent sluttdeponering