Vår kunnskap og erfaring - din trygghet
Eller ring oss på telefon

Bærekrafts mål

Løvaas Maskin AS har valgt å ta del i den “globale dugnaden” som må til for å løse morgendagens utfordringer, FNs 17 Bærekraftsmål. Her har vi valgt ut 3 hovedmål hvor vi kan utgjøre en betydelig forskjell.

 


Vi tar menneskerettigheter på alvor og jobber for anstendige arbeidsforhold og et inkluderende arbeidsliv hvor vi fremmer mangfold, gir folk muligheter og hindrer diskriminering. Vi er opptatt av menneskerettigheter og stiller tilsvarende krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere.

 • Vi utvikler kompetanse
 • Vi har et inkluderende arbeidsliv
 • Vi etterlever arbeiderrettigheter og jobber for et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere.

Vi skal gjøre bevisste valg for å oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og avfall gjennom hele livssyklusen.

 • Vi er opptatt av gjenvinning og energieffektivitet
 • Vi har fokus på sirkulær økonomi, hvor vi sammen med oppdragsgivere jobber for at ressurser og produkter repareres, gjenbrukes og resirkuleres.

Vi skal være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø og dermed ta aktivt del i det grønne skiftet.

 • Vi satser på teknologisk fremgang og innovasjon og jobber aktivt med å utvikle fornybar energi
 • Vi har høyt fokus på kildesortering og bruk av biodrivstoff
 • Vi tilbyr lavutslipp løsninger til kunder/elektrifisering av maskinpark

 
Ledelsen er forpliktet å utøve lederskap og ta en aktiv rolle når det gjelder å engasjere, motivere, kommunisere og overvåke at de ulike arbeidsprosessene utføres på en måte som leder til ønsket resultat. Dette omfatter:

 • Eierskap til selskapets politikk som skal kommuniseres til alle berørte parter
 • Å innlemme kvalitetsmål i bedriftens forretningsprosesser
 • Å ta et tydelig ansvar for kvalitets- og HMS-systemet i bedriften og på prosjekter, herunder tildele ressurser til vedlikehold og oppdatering av disse
 • Å ha en åpen dialog med ansatte og eksterne parter
 • Ha søkelys på risiko og muligheter
 • Sikre at Interessepartenes forventninger og krav blir møtt

Vårt KS-arbeid følger kravene i den internasjonale standarden ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og utvikles/følges opp gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser.

Innspill til vårt miljøarbeid

Løvaas Maskin AS arbeider for å redusere våre miljøavtrykk, vi ønsker derfor dine innspill på hvordan vi kan reduser klima- og miljøpåvirkning av varer og tjenester vi leverer.